بورسیه ها

طرح آغاز آموزش حضوری دانشگاه ها

پوهندوی سید فرهاد شهید زاده معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی در ویدیو کنفرانسی که با پوهنتون های دولتی داشت تاکید کرد که وزارت تحصیلات عالی با توجه به موانع و چالش‌های موجود در مسیر آموزش‌های غیرحضوری، طرح آغاز دروس به گونه ی حضوری و تشدیدی را به کابینه ج.ا.ا پیشنهاد نموده که در صورت تایید، سر از تاریخ 21 ماه سرطان برنامه ی آموزش حضوری و تشدیدی روی دست… ادامه »طرح آغاز آموزش حضوری دانشگاه ها